Αποδοχή Όρων Άδειας Χρήσεως

H Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ είναι κατασκευάστρια και ιδιοκτήτρια του λογισμικού (software) που περιέχεται στο πακέτο αυτό και παρέχει στον χρήστη τη διαρκή και προσωπική άδεια να χρησιμοποιεί μόνο το λογισμικό αυτό, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. Έννοια του Λογισμικού

Ως "Λογισμικό" θεωρείται το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, που είναι γραμμένο σε φορέα με μορφή αναγνώσιμη από Η/Υ, τα εγχειρίδια με τις οδηγίες χρήσης και το υλικό υπόβαθρο του προγράμματος (CDRom, δισκέτες, κλπ).

2. Άδεια χρήσης του Λογισμικού

Η Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ έχει τα αποκλειστικά νόμιμα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης στο παρόν πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ δεν πωλεί το Λογισμικό στο χρήστη, αλλά του παρέχει τη διαρκή και προσωπική άδεια απλώς να το χρησιμοποιεί, σύμφωνα πάντα με τους όρους και τις συμφωνίες του παρόντος. Ο χρήστης αποκτά μόνο την κυριότητα του υλικού (δισκέτες ή CDRom, κλπ) στο οποίο είναι γραμμένο το λογισμικό και όχι του ίδιου του λογισμικού, που παραμένει στην αποκλειστική κυριότητα της Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ. Η Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ επιφυλάσσει αποκλειστικά για τον εαυτό της κάθε δικαίωμα που δεν παραχωρεί ρητά με το παρόν στο χρήστη.

3. Περιεχόμενο της Άδειας Χρήσης

Η παραπάνω άδεια χρήσης παρέχει αποκλειστικά στο χρήστη τα ακόλουθα δικαιώματα:

3.1. Να χρησιμοποιεί το λογισμικό ως μοναδικός και αποκλειστικός χρήστης και σε έναν μόνο ηλεκτρονικό υπολογιστή κάθε φορά.

3.2. Να αναπαράγει ΕΝΑ (1) ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ αντίγραφο ασφαλείας του λογισμικού, που θα χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης του αυθεντικού λογισμικού. Ο όρος αυτός δεν ισχύει στην περίπτωση που το λογισμικό βρίσκεται σε οπτικό δίσκο (CD Rom)

3.3 Σε περίπτωση απώλειας κλειδιού HASP, για οποιοδήποτε λόγο ισοδυναμεί με την απώλεια της άδειας χρήσης του λογισμικού.

4. Απαγορεύσεις και Περιορισμοί

Στον χρήστη δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση του λογισμικού πέραν όσων περιοριστικά αναφέρονται στον όρο 3. Ιδιαίτερα απαγορεύεται απολύτως στο χρήστη:

4.1. Να παράγει αντίγραφα του λογισμικού συμπεριλαμβανομένων και των εγχειριδίων χρήσεως με οιοδήποτε τρόπο (μηχανικό, ηλεκτρονικό, μαγνητικό, οπτικό, κλπ) και για οποιονδήποτε λόγο.

4.2. Να παραχωρεί τη χρήση του λογισμικού ή αντιγράφων του λογισμικού σε τρίτους, με αντάλλαγμα ή και χωρίς αντάλλαγμα.

4.3. Να διανέμει αντίγραφα του λογισμικού σε τρίτους πάνω σε οποιονδήποτε υλικό φορέα ή να μεταφέρει ηλεκτρονικά το λογισμικό σε άλλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω δικτύου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

4.4. Να εκμισθώνει, χρονομισθώνει, διασκευάζει, δανείζει, τροποποιεί, μεταγλωττίζει, διανέμει και εμπορεύεται το λογισμικό ή να δημιουργεί λογισμικό παράγωγο ή έργα παράγωγα του λογισμικού ή τμημάτων αυτού.

4.5. Να αποκωδικοποιεί, αποκρυπτογραφεί ή αναστρέφει τον κώδικα μηχανής σε πηγαίο κώδικα, παρακάμπτει τους μηχανικούς ασφαλείας και προστασίας. Να αντιγράφει την εμφάνιση ή / και την οργάνωση των οθονών και στοιχείων του λογισμικού, τη μέθοδο εργασίας που επιβάλλει στον εκάστοτε χρήστη ως τρόπο επιλύσεως ενός συγκεκριμένου προβλήματος ή να μετατρέπει τον κώδικα μηχανής του λογισμικού με άλλον τρόπο σε μορφή αντιληπτή από άνθρωπο.

5. Καταγγελία της Άδειας Χρήσης

Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι την τυχόν καταγγελία της. Όλοι οι όροι της θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση έστω και ενός από αυτούς, επιφέρει, αυτόματα και χωρίς άλλη ενέργεια, τη μονομερή καταγγελία της από την Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ. Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, ο χρήστης υποχρεούται να παραδώσει αμέσως στην Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ όλο το λογισμικό και τα τυχόν αντίγραφο ασφαλείας του, χωρίς να έχει δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων του, που κατέβαλε κατά την εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης του. Η Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ σε περίπτωση καταγγελίας της άδειας επιφυλάσσεται να απαιτήσει από το χρήστη και την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που υπέστη λόγω παράβασης των όρων από το χρήστη.

6. Περιορισμένη Εγγύηση στα Υλικά

6.1. Η Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ εγγυάται τον υλικό φορέα (δισκέτες, CD-Rom, κλπ) στον οποίο είναι αποθηκευμένο το λογισμικό και το έντυπο υλικό που το συνοδεύει, για ελαττώματα στην κατασκευή ή τα υλικά και για χρονική περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους.

6.2. Κατά την περίοδο εγγύησης, η Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ υποχρεούται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει (κατά την απόλυτη κρίση της), χωρίς καμία επιβάρυνση του χρήστη, κάθε προϊόν που αποδειχθεί ελαττωματικό.

6.3. Η Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημιές ή φθορές που οφείλονται:

6.3.1. σε ατύχημα, πτώση, σύνθλιψη, περιβαλλοντικές συνθήκες, μαγνητικά πεδία, αντικανονική ηλεκτροδότηση, βλάβη του hardware

6.3.2. σε κακή χρήση ή σε χρήση με σύμφωνη προς τις οδηγίες χρήσης

6.3.3. σε κάθε είδους αυθαίρετη επέμβαση ή / και τροποποίηση από άτομο μη ειδικά εξουσιοδοτημένο από την Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ

6.3.4. σε παράλειψη συχνής λήψης αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων δεδομένων και συστήματος του προγράμματος

6.3.5. σε αλληλεπίδραση με άλλα προϊόντα λογισμικού (software) ή με ηλεκτρομηχανικά προϊόντα (hardware).

6.3.6. Η Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ δεν εγγυάται την ποιότητα, απόδοση, εμπορικότητα ή καταλληλότητα του λογισμικού για καμία ειδική χρήση / εφαρμογή. Το λογισμικό διατίθεται "ως έχει" και ο χρήστης αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο για την καταλληλότητα και την απόδοσή του. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι με το παρόν παρέχεται ρητή, σιωπηρή ή εννοούμενη εγγύηση για οτιδήποτε δεν αναγράφεται ρητά σ` αυτό.

6.3.7. Η Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ και οι προγραμματιστές της σε καμία περίπτωση δεν υπέχουν κύρια ή επικουρική ευθύνη για αποζημίωση οποιασδήποτε θετικής ή / και αποθετικής ζημιάς, ή / και διαφέροντος, ή / και διαφυγόντων κερδών, που θα οφείλεται σε υφιστάμενο σήμερα ή μελλοντικό ελάττωμα ή βλάβη του λογισμικού και του εγχειριδίου οδηγιών που το συνοδεύει. Ενδεικτικά, χωρίς περιορισμό, η Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ δεν θα ευθύνεται για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των περιφερειακών του, σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλα προγράμματα λογισμικού ή δικτύου υπολογιστών για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο προϊόν λογισμικού ή περιφερειακή συσκευή τρίτου κατασκευαστή, καθώς και για απώλεια δεδομένων, αρχείων ή προγραμμάτων λογισμικού.

7. Ειδικοί Όροι

7.1. Η Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ ρητά επιφυλάσσει, αποκλειστικά για την ίδια, όλα τα πρωτογενή και παράγωγα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της στον κώδικα, στις μεθόδους και τεχνικές καινοτομίες που ενσωματώνονται στο λογισμικό, στα σχέδια και διαγράμματα ροής του, στο εμπορικό σήμα και όνομα, και στο εγχειρίδιο οδηγιών του λογισμικού. Σε καμία περίπτωση η εκχώρηση της παρούσας άδειας δε σημαίνει και εκχώρηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα στο χρήστη, ο οποίος απλώς αποκτά το δικαίωμα για χρήση του προϊόντος.

7.2.  Για την πλήρη λειτουργία του προγράμματος πρέπει να αποστείλετε Αίτηση Αρχείου Άδειας χρήσεως  συμπληρώνοντας τα στοιχεία όπως αυτά εμφανίζονται στην φόρμα «Ενεργοποίηση Εφαρμογής».

7.3. Η αποστολή του αρχείου αίτησης άδειας χρήσης θα γίνει είτε με e-mail στην διεύθυνση  support.delsurvey@gmail.com είτε μέσω Internet στην αντίστοιχη σελίδα ενεργοποίησης.

7.4. Εφόσον αποστείλετε τα παραπάνω στοιχεία θα σας αποσταλούν στοιχεία και οδηγίες για την ενεργοποίηση του προγράμματος.

7.5. Για την σωστή λειτουργία του προγράμματος απαιτείται τα δεκαδικά να διαχωρίζονται με τελεία (.) και οι χιλιάδες με υποδιαστολή (,)

7.6. Το πρόγραμμα ελέγχετε συνεχώς για τυχόν σφάλματα ή δυσλειτουργίες. Πιθανώς να υπάρχουν σφάλματα στο πρόγραμμα τα οποία δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας. Ως εκ τούτου επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη του προγράμματος και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα πρέπει να ελέγχονται ως προς την ορθότητά τους.

7.7. Στο http://www.delsurvey.gr υπάρχει δυνατότητα να κατεβάσετε τις διορθώσεις του προγράμματος, για τα λάθη που έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας και δίνονται ΔΩΡΕΑΝ.

7.8. Το πρόγραμμα ελέγχεται συνεχώς για τυχόν σφάλματα ή δυσλειτουργίες.

7.9. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

Copyright © 2024 Τοποφωτοερμηνευτική ΙΚΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.